node和express实现mySql模糊搜索

语言: CN / TW / HK

本文已参与「新人创作礼」活动,一起开启掘金创作之路。

node和express实现mySql模糊搜索

作为一名前端开发 少了后端总觉的缺点什么 于是也在学习的 express的路上。

1.实现方式

实现服务端的搜索主要是通过调用mySql语句,去查询数据库中想要的数据。 思路:

 1. 前端传给后端参数

 2. 后端拿到参数

 3. 拿到参数后把参数拼接成可以使用的mysql语句

 4. express返回响应结果返回给前端

具体是上面四步,怎么实现呢 ? 一步一步来。

1.前端传给后端参数

在这里插入图片描述

在这里this.queryInfo 就是前端需要传给后端的参数。

2.后端拿到参数

在这里插入图片描述

红框显示就是后端拿到前端穿过来的参数

3.拿到参数后把参数拼接成可以使用的mysql语句

在这里插入图片描述

拿到参数后 拿到所有的参数 拼接成最后的sql语句 下面sql语句就能拿到 电话号码带11的所有手机号码。

select * from userlist where phone like "%11%" sql

在这里插入图片描述

4.express返回响应结果

在这里插入图片描述

express 通过回调 返回查询结果给前端使用

在这里插入图片描述

mysql返回给express 的数据 express通过回调返回给前端 ,前端拿到这个数据去渲染表格。

最后贴下所有代码 希望对你有用

服务端代码

``` var express = require("express"); var router = express.Router(); var sqlMap = require('../../config/sqlMap'); var conn = require('../../config/db'); var verify = require('../../utils/utils');

router.post('/all', function (req, res) { if (req.header.token || verify(req.headers.token).code === '606') { res.json({ code: 401, message: '登录信息已过期,请重新登录' }) return } // let sql = sqlMap.item.findAllInfo; let sql = 'select * from userlist '; var params = req.body console.log(params, '参数') let arr = [] for (var key in params) { arr.push(params[key]) } console.log(arr, '000') if (params.username !== '') { if (arr[0] !== '') { sql += where username like "%${params.username}%"; } else { sql += ''; } } if (params.phone !== '') { if (arr[0] === '') { sql += where phone like "%${params.phone}%"; } else { sql += and phone like "%${params.phone}%"; } } if (params.account !== '') { if (arr[0] === '' && arr[1] === '') { sql += where account like "%${params.account}%"; } else { sql += and account like "%${params.account}%"; } } console.log(sql, 'sql')

conn.query(sql, (err, result) => {
  if (err) {
    console.log(err)
  }
  if (result) {
    res.json({
      code: 200,
      data: result
    })
  }
})

}) module.exports = router;//暴露这个路由 ```

客户端代码

```

```