Java&C++题解与拓展——leetcode801.使序列递增的最小交换次数【么的新知识】

语言: CN / TW / HK

theme: hydrogen highlight: atom-one-dark


每日一题做题记录,参考官方和三叶的题解

题目要求

image.png

image.png

思路:状态机DP

 • 首先注意交换是在两数组的相同位置上,所以仅需考虑其与前后元素的大小即可,又由于从前向后遍历,所以仅考虑和其前一位置元素大小关系即可。
 • 定义数组$f[idx][state]$作为状态数组,表示位置为$i$的元素交换状态为$state$【交换为$1$,反之为$0$】时使前续的数组满足严格递增的最小交换次数,所以最终答案即为$n-1$位置元素的最小交换次数,即$\min(f[n-1][0],f[n-1][1])$;
  • 因为和前一位置元素比较,所以从位置$1$开始遍历,初始化$f[0][0]=0$【$0$位置不交换】、$f[0][1]=1$【$0$位置交换,次数为$1$】,其他初始化为大于数组长度的值;
  • 考虑不同情况下的状态转移,当前遍历到位置$i$:
   • 若两数组各自满足递增,即$nums1[i-1]<nums1[i]$且$nums2[i-1]<nums2[i]$,此时仅交换一个位置则可能打破递增关系,需要同时交换两个位置或两个位置都不交换:
    • 两个位置都不换,状态从不换$0$到不换$0$:$f[i][0]=f[i-1][0]$;
    • 两个位置都换,状态从$1$到$1$:$f[i][1]=f[i-1][1]+1$,加上本次交换;
    • 【这里最开始不是很懂,只换一个也是能够满足条件的,比如数组2、4和3、5,这种情况怎么办呢?所以出现了下一个……】
   • 若两数组交叉满足条件,即$nums2[i-1]<nums1[i]$且$nums1[i-1]<nums2[i]$,此时仅可交换一个位置:
    • 换前者,状态从$1$到$0$:$f[i][0]=\min(f[i][0],f[i-1][1])$;
    • 换后者,状态从$0$到$1$:$f[i][1]=\min(f[i][1],f[i-1][0]+1)$,加上本次交换;
    • $\min$就是因为这个位置可能在上一个若中更新过,判断一下哪种最优取哪种作为最终结果。
   • 其他情况交换也解决不了所以无需更新状态,直接略过。

实现一:状态机

Java

java class Solution { public int minSwap(int[] nums1, int[] nums2) { int n = nums1.length; int[][] f = new int[n][2]; for (int i = 1; i < n; i++) f[i][0] = f[i][1] = n + 10; // 初始化 f[0][1] = 1; for (int i = 1; i < n; i++) { if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) { f[i][0] = f[i - 1][0]; f[i][1] = f[i - 1][1] + 1; } if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) { f[i][0] = Math.min(f[i][0], f[i - 1][1]); f[i][1] = Math.min(f[i][1], f[i - 1][0] + 1); } } return Math.min(f[n - 1][0], f[n - 1][1]); } } - 时间复杂度:$O(n)$ - 空间复杂度:$O(n)$

C++

cpp class Solution { public: int minSwap(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) { int n = nums1.size(); int f[n][2]; for (int i = 1; i < n; i++) f[i][0] = f[i][1] = n + 10; // 初始化 f[0][0] = 0; f[0][1] = 1; for (int i = 1; i < n; i++) { if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) { f[i][0] = f[i - 1][0]; f[i][1] = f[i - 1][1] + 1; } if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) { f[i][0] = min(f[i][0], f[i - 1][1]); f[i][1] = min(f[i][1], f[i - 1][0] + 1); } } return min(f[n - 1][0], f[n - 1][1]); } }; - 时间复杂度:$O(n)$ - 空间复杂度:$O(n)$

Rust

rust impl Solution { pub fn min_swap(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>) -> i32 { let n = nums1.len(); let mut f = vec![vec![n + 10; 2 as usize]; n as usize]; f[0][0] = 0; f[0][1] = 1; for i in 1..n { if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) { f[i][0] = f[i - 1][0]; f[i][1] = f[i - 1][1] + 1; } if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) { f[i][0] = f[i][0].min(f[i - 1][1]); f[i][1] = f[i][1].min(f[i - 1][0] + 1); } } f[n - 1][0].min(f[n - 1][1]) as i32 } } - 时间复杂度:$O(n)$ - 空间复杂度:$O(n)$

实现二:滚动数组

 • 因为状态变换仅依赖于前一项,所以可以改为使用滚动数组优化空间;
  • 也就是把dp数组从$n\times 2$改为$2\times2$大小,$idx$模$1$交替存储。

Java

java class Solution { public int minSwap(int[] nums1, int[] nums2) { int n = nums1.length; int[][] f = new int[2][2]; f[0][1] = 1; for (int i = 1; i < n; i++) { int tru = n + 10, fal = n + 10; // 暂存 int pre = (i - 1) & 1, cur = i & 1; if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) { tru = f[pre][0]; fal = f[pre][1] + 1; } if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) { tru = Math.min(tru, f[pre][1]); fal = Math.min(fal, f[pre][0] + 1); } // 更新 f[cur][0] = tru; f[cur][1] = fal; } return Math.min(f[(n - 1) & 1][0], f[(n - 1) & 1][1]); } } - 时间复杂度:$O(n)$ - 空间复杂度:$O(1)$

C++

cpp class Solution { public: int minSwap(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) { int n = nums1.size(); int f[2][2]; f[0][0] = 0; f[0][1] = 1; for (int i = 1; i < n; i++) { int tru = n + 10, fal = n + 10; // 暂存 int pre = (i - 1) & 1, cur = i & 1; if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) { tru = f[pre][0]; fal = f[pre][1] + 1; } if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) { tru = min(tru, f[pre][1]); fal = min(fal, f[pre][0] + 1); } // 更新 f[cur][0] = tru; f[cur][1] = fal; } return min(f[(n - 1) & 1][0], f[(n - 1) & 1][1]); } }; - 时间复杂度:$O(n)$ - 空间复杂度:$O(1)$

Rust

rust impl Solution { pub fn min_swap(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>) -> i32 { let n = nums1.len(); let mut f = vec![vec![n + 10; 2 as usize]; 2 as usize]; f[0][0] = 0; f[0][1] = 1; for i in 1..n { let (mut tru, mut fal) = (n + 10, n + 10); let (pre, cur) = ((i - 1) & 1, i & 1); if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) { tru = f[pre][0]; fal = f[pre][1] + 1; } if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) { tru = tru.min(f[pre][1]); fal = fal.min(f[pre][0] + 1); } f[cur][0] = tru; f[cur][1] = fal; } f[(n - 1) & 1][0].min(f[(n - 1) & 1][1]) as i32 } } - 时间复杂度:$O(n)$ - 空间复杂度:$O(1)$

总结

 • 这个不用操作原数组直接改状态的思路还有一点绕,看了好几遍题解又推了几个例子才理解过来。
 • 是快乐推导快乐代码的一天~
 • 好的快乐完了开始苦逼打工……


欢迎指正与讨论!