LeetCode第15题:三数之和

语言: CN / TW / HK

一起养成写作习惯!这是我参与「掘金日新计划 · 4 月更文挑战」的第13天,点击查看活动详情

题目描述

给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

示例 1:

输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]\ 输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]

示例 2:

输入:nums = []\ 输出:[]

示例 3:

输入:nums = [0]\ 输出:[]  

提示:

0 <= nums.length <= 3000\ -105 <= nums[i] <= 105

思路

一开始看这个题目,些许懵逼,看了一些大佬的题解,才得到了好的思路,首先要定义一下临时数组来存储结果,对传入的数组进行排序,排序后,开始进行数组的遍历,如果当前值大于0,直接跳出当前,因为此次必然会大于0,再进行下次查找,如果当前值给前一个值相等,说明该数字重复,会导致结果重复,所以就需要去跳过这个数。在考虑一下后续计算,如果当前数跟前后的数都相等,应该跳过去移位进行计算。

代码

public static List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) { //定义临时列表存储结果 List<List<Integer>> ans = new ArrayList<>(); //获取数组长度 int len = nums.length; //小于三?没法玩,返回空的数组给他 if (len < 3) { return ans; } //排序一下子,方便后续 Arrays.sort(nums); //开始遍历 for (int i = 0; i < len; i++) { if (nums[i] > 0) { break; // 如果当前数字大于0,则三数之和一定大于0,所以结束循环 } if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) { continue; // 去重 } int L = i + 1; int R = len - 1; //进行循环计算 while (L < R) { //进行计算,如果为0,则代表已经找到了 int sum = nums[i] + nums[L] + nums[R]; if (sum == 0) { //将符合条件的存进去 ans.add(Arrays.asList(nums[i], nums[L], nums[R])); while (L < R && nums[L] == nums[L + 1]) { L++; // 去重 } while (L < R && nums[R] == nums[R - 1]) { R--; // 去重 } L++; R--; } else if (sum < 0) { L++; } else { R--; } } } return ans; }

``` public static void main(String[] args) { int[] arr = {-1, 0, 1, 2, -1, -4}; List> lists = threeSum(arr); Object[] objects = lists.toArray(); System.out.println(Arrays.toString(objects));

int[] arr1 = {-1, 0, 1, 2, -1, -4,-5,6}; List> lists1 = threeSum(arr1); Object[] objects1 = lists1.toArray(); System.out.println(Arrays.toString(objects1)); } ```

运行结果 \ [[-1, -1, 2], [-1, 0, 1]] \ [[-5, -1, 6], [-1, -1, 2], [-1, 0, 1]]

总结

这个三数之和还是蛮难的,一开始是真的想不到咋做,都是看了大佬们的题解,进行提取来完成,还得继续加油学习。